Midbris Psykologbyrå

Om mig 

Jag heter Therése Midbris och är legitimerad psykolog och psykoterapeut samt specialist inom psykologisk behandling/klinisk psykologi. Jag har arbetat flera år inom psykiatrin, främst med ätstörningsproblematik men även psykosproblematik, mödra-barnhälsovård samt sexologi. Mitt arbete utgår från en psykodynamisk grund. 

Psykoterapi

När något skaver inom oss, i våra relationer eller i våra liv kan vi ibland behöva hjälp med att förstå vad som händer för att komma vidare och förändra det som inte känns bra. Psykoterapi kan var en god hjälp för detta. För vissa kan det handla om symtom så som nedstämdhet eller ångest. För andra kan det handla om att relationer inte fungerar,  att man inte trivs med sig själv eller att någonting i livet inte känns bra. Oavsett kan det vara hjälpsamt att tillsammans med någon annan få möjlighet att sätta ord på upplevelser, tankar och känslor i en trygg och icke-dömande miljö.  


Psykodynamisk psykoterapi

Dynamisk interpersonell terapi

Parterapi

Handledning

Att arbeta med människor kan ibland innebära utmaningar. Handledning kan då vara en hjälp för att få perspektiv, både på sig själv och andra, för att komma vidare i sitt arbete, lösa konflikter eller utveckla sin kompetens. Handledning kan även fungera avlastande så att man orkar fortsätta sitt arbete eller hjälpa till att öka förståelsen för skeenden och situationer där man kanske känner en otillräcklighet.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teori.  Grundtanken är att människan har ett omedvetet inre liv som huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten och att relationer och anknytningen till andra fortsätter att vägleda under livet. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar. 
Psykoterapin ämnar bidra till en förståelse för hur symtom, känslor, tankar och svårigheter hänger samman med individens livssituation, både nu och tidigare i livet. Ett mål är att bli symtomfri och må bättre. Ett annat mål är att nå en större emotionell medvetenhet och att öka upplevelsen av att den egna livssituationen går att påverka.
Det psykoterapeutiska arbetet styrs av ett gemensamt undersökande. Terapeutens hållning är inte att värdera eller ge råd, utan att förstå mening och sammanhang. 

Dynamisk interpersonell terapi

Dynamisk interpersonell terapi är en semi-strukturerad korttidsterapi (16 sessioner) framtagen för behandling av depression och ångest. Fokus för terapin är ökad insikt/förståelse av sina interpersonella mönster och hur dessa samverkar med upplevda symtom på depression och ångest. Målet är att man genom ökade interpersonella färdigheter kan uppnå symtomlindring.

Parterapi

 I parterapi arbetar man tillsammans med de relationsmönster man som par tycker sig ha fastnat i. Det kan handla om kommunikationssvårigheter, återkommande konflikter eller svek och otrohet inom relationen som det är svårt att prata om på egen hand.  Det kan även handla om att man har glidit ifrån varandra. Att prata med en utomstående kan bidra till att möjliggöra en förändring.
I parterapi är det viktigt att båda parter är motiverade.  Är ni inte överens om att parterapi är rätt väg för er kan det vara bra att söka samtalsstöd för egen del, för att få möjlighet att sätta ord på och reda ut sina egna känslor i situationen.

KontaktHälsoplan 5, Ronnebygatan 49, 371 34 Karlskrona

0733900083

Info@midbrispsykologbyra.se

Öppet måndagar och fredagar. Kontakt via mail går bra hela veckan. Välkommen med din förfrågan.